Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

-->

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10-12-2023 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần
09-12-2023 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 6 lần
08-12-2023 7 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 5 lần
07-12-2023 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
06-12-2023 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần
05-12-2023 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần
04-12-2023 2 lần 4 lần 5 lần 5 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần
03-12-2023 1 lần 5 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02-12-2023 3 lần 3 lần 5 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
01-12-2023 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
30-11-2023 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần
29-11-2023 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần
28-11-2023 8 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
27-11-2023 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần
26-11-2023 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần
25-11-2023 4 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần
24-11-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần
23-11-2023 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 4 lần 0 lần 2 lần
22-11-2023 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần
21-11-2023 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 62
70
53
48
47
52
56
55
51
46

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

 • Đầu 0: Về 62 lần
 • Đầu 1: Về 70 lần
 • Đầu 2: Về 53 lần
 • Đầu 3: Về 48 lần
 • Đầu 4: Về 47 lần
 • Đầu 5: Về 52 lần
 • Đầu 6: Về 56 lần
 • Đầu 7: Về 55 lần
 • Đầu 8: Về 51 lần
 • Đầu 9: Về 46 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
10-12-2023 2 lần 1 lần 4 lần 7 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần
09-12-2023 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
08-12-2023 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 7 lần 4 lần 0 lần 2 lần
07-12-2023 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần
06-12-2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 5 lần 3 lần
05-12-2023 2 lần 8 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04-12-2023 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
03-12-2023 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
02-12-2023 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 7 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần
01-12-2023 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
30-11-2023 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần
29-11-2023 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần
28-11-2023 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
27-11-2023 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 7 lần 2 lần 4 lần
26-11-2023 2 lần 0 lần 6 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
25-11-2023 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
24-11-2023 6 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
23-11-2023 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22-11-2023 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 6 lần 0 lần
21-11-2023 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần
Tổng 50
55
57
67
44
46
57
61
54
49

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

 • Đít 0: Về 50 lần
 • Đít 1: Về 55 lần
 • Đít 2: Về 57 lần
 • Đít 3: Về 67 lần
 • Đít 4: Về 44 lần
 • Đít 5: Về 46 lần
 • Đít 6: Về 57 lần
 • Đít 7: Về 61 lần
 • Đít 8: Về 54 lần
 • Đít 9: Về 49 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
10-12-2023 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 8 lần
09-12-2023 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần
08-12-2023 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần
07-12-2023 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
06-12-2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 4 lần
05-12-2023 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
04-12-2023 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
03-12-2023 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần
02-12-2023 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
01-12-2023 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
30-11-2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần
29-11-2023 1 lần 6 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
28-11-2023 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
27-11-2023 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần
26-11-2023 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần
25-11-2023 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 7 lần 2 lần 4 lần 2 lần
24-11-2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 7 lần
23-11-2023 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
22-11-2023 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần
21-11-2023 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
Tổng 65
49
43
44
55
47
52
60
60
65

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

 • Tổng 0: Về 65 lần
 • Tổng 1: Về 49 lần
 • Tổng 2: Về 43 lần
 • Tổng 3: Về 44 lần
 • Tổng 4: Về 55 lần
 • Tổng 5: Về 47 lần
 • Tổng 6: Về 52 lần
 • Tổng 7: Về 60 lần
 • Tổng 8: Về 60 lần
 • Tổng 9: Về 65 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB
bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất